Các trường đại học hàng đầu ở Mỹ

Các trường đại học hàng đầu ở Mỹ

Đễ giúp các sinh viên Việt Nam có ý dịnh học đại họcMỹ, tôi xin ghi lại sau đây, tên một số trường và ngành nghề mà tôi nghĩ là các bạn ưa thích để tham khảo.

A. Ngành kỹ thuật (Engineerring):

1. M.I.T. ( Massachusetts Institute of Technology )
2. Stanford University
3. University of California – Berkeley
4. Georgia Institute of Technology
5. University of Illinois – Urbana – Champaign

B. Ngành Y Khoa (Medecine):

1. Harvard University
2. University of Pennsylvania
3. Johns Hopkins University
4. University of California – San Francisco
4. Wahsington University in Saint Louis
5. Duke University

C. Ngành Luật (Law):

1. Yale University
2. Harvard University
3. Stanford University
4. Columbia University
5. University of Chicago

D. Ngành Kinh Doanh (Business):

1. Harvard University
2. Standord University
3. M.I.T
4. Norwestern University
5. University of Chicago

E. Ngành Giáo Dục (Education):

1. Vanderbilt (TN)
2. Teachers College, Columbia University
3. Harvard University
4. Stanford University
5. University of Oregon

F. Ngành Khoa học (Sciences):

1. Stanford University
2. Harvard University
3. M.I.T
4. University of California – Berkeley
5. California Institute of Technology

G. Ngành Toán (Mathematics):

1. M.I.T
2. Harvard University
3. Princeton University
4. Stanford University
5. University of California – Berkeley

H. Ngành Tin Học (Computer Science):

1. Carnegie Mellon University (PA)
2. M.I.T
3. Stanford University
4. University of California – Berkeley
5. Cornell University
6. University of Illinois – Urbana – Champaign