Chuyển sang diện Chiếu Khán Phi Di Dân khác

Chuyển sang diện Chiếu Khán Phi Di Dân khác

Nếu muốn thay đổi mục đích chuyến du lịch khi đang ở Hoa Kỳ, quý vị phải nộp đơn xin phép Sở di trú USCIS trước khi thời gian cư ngụ hợp lệ còn hạn. Chẳng hạn như nếu quý vị là khách du lịch ở Hoa Kỳ nhưng muốn xin đi học, quý vị phải nộp đơn để xin chuyển diện. Quý vị nên nộp đơn cho Sở di trú ngay khi quyết định muốn chuyển sang loại chiếu khán (visa) phi di dân khác.

Cho đến khi quý vị nhận được sự chấp thuận của Sở di trú USCIS, không thể xem như việc chuyển diện của quý vị đã được chấp thuận, và không nên thay đổi sinh hoạt của mình ở Hoa Kỳ. Chẳng hạn như quý vị hiện đang là du khách phi di dân, không nên bắt đầu nhập học như một sinh viên thực thụ cho đến khi nhận được sự chấp thuận từ Sở di trú cho phép chuyển diện. Nếu không tiếp tục duy trì diện phi di dân, quý vị có thể bị cấm trở lại Hoa Kỳ hoặc bị trục xuất khỏi nước Mỹ. Diện hợp pháp và ngày hết hạn thời gian cư ngụ của quý vị có thể tìm thấy trên giấy I-94, Giấy Ghi Nhận Xuất Nhập Cảnh, hoặc tìm thấy trên dấu mộc của nhân viên di trú đóng trên sổ thông hành (passport) của quý vị khi nhập cảnh.

Nói tổng quát, quý vị có thể xin chuyển diện phi di dân

 • Nếu quý vị nhập cảnh hợp pháp khi đến Hoa Kỳ với chiếu khán phi di dân,
 • Nếu diện phi di dân của quý vị còn hiệu lực,
 • Nếu quý vị không vi phạm những điều kiện của diện chiếu khán khi nhập cảnh, và
 • Nếu quý vị không phạm những tội hình sự sẽ làm cho quý vị trở thành bất hợp lệ.

Quý vị không thể nộp đơn xin chuyển diện phi di dân khác nếu quý vị nhập cảnh Hoa Kỳ với chiếu khán Miễn Thị Thực (tức Visa Waiver Program), hoặc nhập cảnh theo diện hôn phu-thê (fiancée) của công dân Hoa Kỳ (tức chiếu khán phi di dân K-1).

Có thể xin nhập học khi đang ở diện chiếu khán B-1/B-2 (tức diện du lịch hoặc chiếu khán công việc) không?

Câu trả lời là không. Điều lệ của Sở di trú nghiêm cấm xin học ở Hoa Kỳ khi đang ở diện chiếu khán B-1 hoặc B-2. Trước khi xin học, những người ở diện chiếu khán B-1 hoặc B-2 phải có diện F-1 (sinh viên, học sinh du học). Nhập học khi đang ở diện chiếu khán B-1 hoặc B-2 sẽ đưa đến việc vi phạm diện nhập cảnh. Những người ở trong diện B-1 hoặc B-2, đương nhiên đã vi phạm diện phi di dân khi xin nhập học, sẽ không hợp lệ để xin gia hạn diện chiếu khán loại B hoặc xin chuyển sang diện du học F-1. Không có trường hợp ngoại lệ.

Làm sao có thể xin diện chiếu khán du học F-1?

Nếu quý vị hiện đang có diện phi di dân loại chiếu khán B-1 hoặc B-2 và muốn ghi danh nhập học, quý vị có thể xin chuyển sang diện du học F-1, nếu:

 • Quý vị chưa ghi danh nhập học,
 • Diện nhập cảnh của quý vị vẫn còn hiệu lực,
 • Quý vị chưa hề làm việc bất hợp pháp ở Hoa Kỳ.

Để xin chuyển diện chiếu khán phi di dân B-1 hoặc B-2 sang diện du học F-1, quý vị phải nộp Đơn Gia Hạn/Chuyển Diện Phi Di Dân (Form I-539), nộp lệ phí theo yêu cầu và những giấy tờ được liệt kê trong phần hướng dẫn.

Cần ghi nhớ:

 • Nếu ghi danh nhập học trước khi Sở di trú chấp thuận đơn I-539, quý vị sẽ không hợp lệ để xin chuyển diện chiếu khán loại B sang diện chiếu khán loại F.
 • Nếu quý vị đang nộp đơn xin gia hạn thời gian cư trú của diện B-1/B-2 và quý vị đã ghi danh nhập học, Sở di trú không thể chấp thuận đơn xin gia hạn cư trú vì quý vị đã phạm luật.

Nếu không hợp lệ để xin chuyển diện thì sao?

Nếu không hợp lệ xin chuyển diện phi di dân sang chiếu khán du học F-1, quý vị có thể nộp đơn xin chiếu khán F-1 tại một Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ ở ngoại quốc. Những sinh viên muốn có cơ hội này nên làm việc thường xuyên với viên chức của trường học được chỉ định để sắp xếp thời gian nộp đơn xin chuyển diện và xin ghi danh học.

Công việc làm

Những sinh viên diện F-1 không thể xin làm việc ở ngoài phạm vi trường học trong niên học đầu tiên, cũng có thể được chấp thuận cho làm việc ở trong trường học với những điều kiện và giới hạn quy định. Có một số chương trình khác nhau có thể giúp những sinh viên diện F-1 có thể kiếm việc làm ngoài phạm vi trường học sau khi đã trải qua năm học đầu tiên. Sinh viên du học diện F-1 có thể xin ba loại công việc ngoài phạm vi trường học, sau khi đã học xong năm học thứ nhất. Ba loại việc làm này là:

 • Huấn Luyện Thực Hành Theo Chương Trình Học (tức Curricular Practical Training, CPT).
 • Huấn Luyện Thực Hành Nhiệm Ý (tức Optional Practical Training, OPT) (trước khi tốt nghiệp hoặc sau khi tốt nghiệp).
 • Hoặc công việc liên quan đến Khoa Học, Công Nghệ, Kỹ Thuật và Toán Học, hoặc chương trình Huấn Luyện Thực Hành Nhiệm Ý Mở Rộng (tức Optional Practical Training Extension, OPT).

Đối với sinh viên du học diện F-1, bất cứ công việc nào ở ngoài phạm vi trường học đều phải liên hệ đến chương trình học và phải được Viên Chức Trường Học Được Chỉ Định chấp thuận trước khi bắt đầu làm việc. Viên chức này là người được ủy quyền điều hành Hệ Thống Thông Tin Khách Du Lịch và Sinh Viên (tức Student and Exchange Visitor Information System, SEVIS).

Lê Minh Hải – Báo Trẻ Online