Thay đổi phí Xin Thị thực từ ngày 12 tháng 9 năm 2014

Thay đổi Phí Xin Thị thực từ ngày 12 tháng 9 năm 2014

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vừa điều chỉnh phí xin thị thực. Biểu phí mới sẽ có hiệu lực từ ngày 12 tháng 9 năm 2014. Tất cả các đương đơn sẽ trả phí theo biểu phí có hiệu lực kể từ ngày trả phí, ngoại trừ những phí thị thực định cư được trả cho Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC) tại Hoa Kỳ, thì biểu phí sẽ dựa trên ngày xuất hóa đơn.

Kể từ ngày 12 tháng 9 năm 2014, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ sẽ điều chỉnh phí xin  thị thực định cư và không định cư như sau:

Phí xin thị thực không định cư:

Loại thị thực Phí cũ Phí mới
Thương gia đầu tư theo hiệp ước thương mại (Thị thực E) $270 $205
Hôn phu (thê) của công dân Hoa Kỳ (Thị thực K) $240 $265

Phí xin thị thực định cư:

Loại thị thực Phí cũ Phí mới
Thành viên trực hệ và gia đình $230 $325
Định cư diện việc làm $405 $345
Thường trú nhân Hoa Kỳ xin tái nhập cảnh (Thị thực SB1) $275 $180
Các loại thị thực định cư khác $220 $205

Những loại phí giảm sẽ không được hoàn lại. Nếu quý vị trả phí thị thực trước ngày 12 tháng 9 năm 2014, và phí này được giảm theo biểu phí mới, quý vị sẽ không được hoàn trả phần chênh lệch.

Những loại phí tăng (chỉ áp dụng cho thị thực không định cư): Phí xin thị thực đã trả sẽ được chấp nhận trong vòng 90 ngày kể từ sau khi biểu phí mới có hiệu lực, cụ thể như sau:

  • Nếu quý vị trả phí thị thực trước ngày 12 tháng 9 năm 2014 và cuộc hẹn phỏng vấn thị thực của quý vị trước hoặc trong ngày 11 tháng 12 năm 2014, quý vị không phải trả phần chênh lệch giữa phí cũ và mới.
  • Nếu quý vị trả phí thị thực trước ngày 12 tháng 9 năm 2014 và cuộc hẹn phỏng vấn thị thực của quý vị sau ngày 12 tháng 12 năm 2014, quý vị sẽ phải trả thêm phần chênh lệch giữa phí cũ và mới – không có ngoại lệ.

Để biết thêm thông tin và Biểu phí cập nhật về phí thị thực, vui lòng tham khảo trang web của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ về phí thị thực.

 Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam