Tag Archives: Visa L1 USA

Visa L1-Thị Thực Doanh Nhân

Visa L1-Thị Thực Doanh Nhân

Thị thực L-1/Visa L-1 L-1 Visa là gì? Đây là loại Visa cho doanh nhân nước ngoài có nhu cầu đầu tư vào Hoa Kỳ. Đối tượng xin Visa cho trường hợp này là những nhà quản lý hoặc điều hành ở Việt Nam có nhu cầu sang Hoa Kỳ để thực hiện quản lý