Những yêu cầu về EB-5 Visa

Những yêu cầu về EB-5 Visa

Các nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng những yêu cầu cụ thể của Sở Nhập tịch và Di trú Mỹ (USCIS) để được thường trú thông qua chương trình EB-5 visa. Nói chung, nhà đầu tư phải đáp ứng các yêu cầu về số tiền vốn đầu tư, yêu cầu về tạo ra việc làm, và phải đảm bảo rằng doanh nghiệp nhận vốn đầu tư đủ tư cách tham gia chương trình EB-5. Các ứng viên EB-5, vơ/chồng và con cái của họ sẽ có được thẻ xanh thường trú nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu và được USCIS chấp thuận.

Số tiền đầu tư EB-5 bắt buộc

Các ứng viên xin EB-5 visa thường phải bỏ ra một khoản tiền vốn đầu tư là $500.000 hoặc $1000.000 cho một doanh nghiệp thương mại của Mỹ. Vốn đầu tư EB-5 có thể ở dạng tiền mặt, hàng hóa tồn kho, thiết bị, số tiền nợ cố định, tài sản hữu hình, hoặc những thứ tương đương tiền mặt và được định giá theo giá đô-la thị trường hợp lý.

Số vốn tối thiểu bắt buộc trong chương trình EB-5 visa có thể giảm từ $1000.000 xuống $500.000 nếu vốn được rót vào doanh nghiệp thương mại nằm trong Khu vực tạo việc làm mục tiêu (TEA). Dự án EB-5 phải nằm trong vùng nông thôn hoặc trong khu vực có tỉ lệ thất nghiệp cao để đủ tiêu chuẩn được gọi là Khu vực Tạo Việc làm Mục tiêu.

Những yêu cầu về EB-5 Visa

Các khu vực có tỉ lệ thất nghiệp cao là những khu vực địa lý có tỉ lệ thất nghiệp ít nhất là 150% so với tỉ lệ thất nghiệp cả nước tại thời điểm đầu tư EB-5. Các vùng nông thôn là các khu vực địa lý nằm bên ngoài thành phố, có dân số khoảng 20.000 người trở lên. Các vùng nông thôn cũng có thể là các khu vực địa lý nằm bên ngoài các khu vực thống kê đô thị như Cục Quản lý Hành chính và Ngân sách Hoa Kỳ đã gọi tên.

Những yêu cầu về tạo ra việc làm EB-5

USCIS yêu cầu rằng đầu tư EB-5 phải tạo ra 10 việc làm toàn thời gian cho các lao động Mỹ. Những công việc này phải được tạo ra trong giai đoạn 2 năm sau khi nhà đầu tư nhận được Visa thường trú có điều kiện. Trong một vài trường hợp, nhà đầu tư phải chứng minh rằng khoản đầu tư của họ đã tạo ra công việc trực tiếp cho các lao động làm việc trực tiếp với doanh nghiệp thương mại đã nhận vốn đầu tư. Tuy nhiên, nhà đầu tư EB-5 chỉ phải chứng minh rằng 10 công việc gián tiếp toàn thời gian hoặc phát sinh đã được tạo ra nếu khoản đầu tư được đưa vào Trung tâm Khu vực. Công việc gián tiếp là những công việc được tạo ra trong các doanh nghiệp mà cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho dự án EB-5. Công việc phát sinh là những công việc được tạo ra trong cộng đồng lớn hơn do thu nhập, chi tiêu của các lao động dự án EB-5.

Các doanh nghiệp EB-5

Có vài loại doanh nghiệp mà ứng viên EB-5 có thể đầu tư vào. Nhìn chung, các ứng viên có thể đầu tư trực tiếp vào một doanh nghiệp thương mại mới hoặc vào một Trung tâm Khu vực. Các doanh nghiệp thương mại mới là các doanh nghiệp vì lợi nhuận hợp pháp mà có thể chọn lựa một trong nhiều cơ cấu doanh nghiệp khác nhau. Những cơ cấu doanh nghiệp đó bao gồm tập đoàn, công ty hợp doanh hữu hạn hoặc thông thường, doanh nghiệp cá thể, tín thác thương mại, hoặc các cơ cấu doanh nghiệp tư nhận hoặc nhà nước sở hữu. Tất cả các doanh nghiệp thương mại mới phải được thành lập sau 29/11/1990. Tuy nhiên, các doanh nghiệp thương mại được thành lập trước đó có thể có đủ tư cách nếu khoản đầu tư làm tăng 40% số lượng lao động hoặc vốn ròng, hoặc nếu các doanh nghiệp đó được cơ cấu lại thành doanh nghiệp mới. Ngoài các doanh nghiệp thương mại cá nhân, các ứng viên EB-5 cũng có thể đầu tư vào Trung tâm Khu vực EB-5. Các Trung tâm Khu vực quản lý các dự án EB-5. Có thể sẽ có lợi hơn đối với nhà đầu tư khi đầu tư vào Trung tâm Khu vực bởi vì họ sẽ không phải tự mình thiết lập các dự án EB-5.

Tóm tắt về những yêu cầu đối với EB-5 Visa

  • $500.000 (nếu vào Khu vực Tạo Việc làm Mục tiêu) hoặc $1000.000 vốn đầu tư
  • Vốn đầu tư phải rót vào doanh nghiệp thương mại vì lợi nhuận của Mỹ
  • Khoản đầu tư phải tạo ra 10 việc làm toàn thời gian cho lao động Mỹ trong 2 năm

eb5 investors